تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت


دسته بندی سایت

پیوند ها

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

کتاب pdf وصل با خدا اثر نیل دونالد والش


به این کتاب خوش آمدي می خواهم به چیزي خارج از تصورت توجه کنی : به این احتمال که این کتاب فقط براي تو نوشته شده است ! اگر بتوانی چنین احتمالی را بپذیري، معتقدم نیرومندترین تجربه زندگیت را بزودي لمس خواهی کرد. حال می خواهم به چیزي خارق العاده تر بیاندیشی: که این کتاب نه تنها براي تو بلکه توسط تو هم نوشته شده است! آري، اگر بتوانی جهانی را تصور کنی که در آن هیچ چیزي بر تو اتفاق نیافتاده بلکه از تو ناشی میگردد، آنگاه پیام این کتاب را در همین چند جمله دریافت کرده اي و نمی توانی کتابی را سریعتر از این خوانده و درك نمائی. به این لحظه خوش آمدي به این لحظه خوش آمدي چون خالق این لحظه توئی . لحظه اي پاك و مقدس که میخواستی. تو همیشه در جستجوي پاسخی براي بسیاري ازپرسشهاي رمزآلود زندگیت بودي و این جستجو در درونت همیشه جاري و بارها آنها رامشتاقانه و صادقانه جستجو نموده اي ، چه بخش عمده اي از زندگیت بوده و یا نبوده است، همان دلیلی است که این کتاب را در دست گرفته اي با درکی که از این کتاب بدست آوردي حالا قادر به گشودن گره یکی از بزرگترین اسرار زندگی هستی که چرا چیز هاي پیرامونمان به طریقی که میبینیم اتفاق میافتند پاسخی که در تنها چند جمله بالا به آن رسیدي. به ملاقات با آفریدگار خوش آمدي. ملاقاتی که نمی توانستی از آن اجتناب کنی . ملاقاتی که هر انسانی در نهایت با خالق خود خواهد کرد . پرسشی که نمی توان درباره" امکان " بلکه " زمان " آن کرد. انسانهاي صادقی که در پی حقیقتند این ملاقات را نه بعدا بلکه زودتر تجربه خوا هند کرد صداقت همانند آهنرباست . آهنربائی که زندگی را به خود جذب میکند و " زندگی" فقط نام دیگري براي خدا میباشد. کسی که صادقانه می جوید صادقانه نیز دریافت خواهد کرد . زندگی هرگز به خودش دروغ نمیگوید. و این چرائی در اینجا قرار گرفتن تو در برابر این کلمات است . این تو هستی که از روي اراده و نه اتفاق خود را در اینجا قرار داده اي . اگر با دقت بیاندیشی که چگونه به اینجا رسیده اي، یقینا چگونگی آنرا خواهی یافت. آیا به پروسه وحی مستقیم الهی ایمان داري؟ من ایمان دارم ، من بر نزول آن بر تو ایمان دارم همانگونه که بر نزول آن بر خود ایمان دارم برخی از شنیدن چنین ادعائی برآشفته میشوند که معولا چند دلیل اساسی براي ناخشنودي آنان وجود دارد: بسیاري حتی تصور آنرا هم نمیکنند که تاکنون از طرف خداوند به آنها وحی شده باشد، لااقل آنی ترین نوع آن که نوع مستقیم آنست را قبول ندارند و به همین دلیل هم هر کس چنین ادعایی بکند سریعا توسط آنان مورد شک و تردید قرار می گیرد. برخی ادعاي نزول وحی از سوي خداوند به خویش را کمی خودپسندانه و متکبرانه تصور میکنند از اینروي ازبحث در این مورد خودداري کرده و یا حتی به انکار بنیادین آن بپردازند. برخی از افراد که در گذشته چنین ادعاها یی داشته اند، در زندگی شخصی و در ارتباط با اطرافیان خود خاطره درستی از خود به جاي نگذاشته اند. در این رابطه میتوان از زندگی افرادي همچون موتزارت، رامبراند، میشل آنجلو ... و یا رفتار برخی از پاپها و روحانیون مذهبی نام برد که همانند برخی از مردم کارهاي احمقانه بسیاري را به نام خدا انجام داده اند. و بالاخره اگر هم باور کنند که فردي مستقیماً از سوي خداوند مورد وحی قرار گرفته وي را درچنان شخصیت مقدسی محصور میکنند که دیگر نمیدانند چگونه همانند دیگران با او ارتباط برقرار کنند . ازهمین روي است که ساده دیدن چنین انسانهائی ، به همان میزان که آنها را شگفت انگیز می پنداریم برایمان ناممکن میگردد پس کاملا در برابر ادعاهائی از این دست که منبع من خداست سرکش می شویم و شاید هم به درستی باید اینگونه انتظار داشت زیرا نمی خواهیم هر آنچه که دیگران به ما می گویند آنهم تنها به این دلیل که مدعی پیامی از عالم بالا میباشند را بپذیریم اما چگونه میتوان به درستی تشخیص داد که چه چیزي وحی بوده و چه چیزي وحی نمی باشد؟ چگونه یقین پیدا کرد که چه کسی حقیقت را می گوید؟ آه سوال بزرگی است ، اما راز بزرگی نیز وجود دارد: مجبور نیستیم که بدانیم! تمام چیزي که باید بدانیم حقیقت خودمان میباشد نه هیچکس دیگر . زمانیکه بتوانیم این مطلب را کاملا درك کنیم، همه چیز را درك کرده ایم. از آن پس پی خواهیم برد که هرچه که دیگران میگویند الزاماً نباید حقیقت داشته باشد بلکه تنها باید ما را به حقیقت خودمان هدایت کند و در واقع تمام چیزهاي پیرامونمان ، ما را به حقیقت درونمان هدایت می کنند و این یگانه هدف آنها میباشد. و براستی هم هدف زندگی به خودي خود همین می باشد زندگی ، حقیقت است و خود را به خود آشکار می سازد. و خدا ، زندگیست . خود را به خود آشکار می سازد . با اینکه قبلاً سعی می کردي این فرایند را متوقف کنی اما موفق به انجام آن نمی شدي اما از این پس می توانی به آن شتاب بدهی. و این همان کاریست که قرار بر انجام آن داري و همان دلیلی است که خودت را به این کتاب رسانده اي. این کتاب هم ادعائی بر درستی خود ندارد بلکه تو را به سمت خرد و حقیقت درونت هدایت کند . نیازي نداري که با نوشته هاي این کتاب موافق بوده و آنها را انجام بدهی. درحقیقت موافقت یا عدم موافقت تو هیچ تفاوتی ندارد . اگر با مطالب این کتاب موافق باشی به این خاطر خواهد بود که انعکاسی ازحقیقت و خرد درونی خودت را در این کتاب مشاهده کرده اي و اگرهم موافق نباشی به این دلیل خواهد بود که در این کتاب حقیقت و خرد درونی خود را ندیده اي. در هر دوي این حالات دقیقا به خرد و حقیقت درونت هدایت شده اي بنابراین از خودت به خاطرمطالعه این کتاب تشکر کن چون بالاترین قدرت در تو نهفته است به همین دلیل است که هر کدام از ما داراي یک ارتباط مستقیم و بیواسطه با خداوند هستیم زیرا هر کدام از ما داراي توانائی دستیابی به حقیقت و خرد درونی خود می باشیم و باز به همین دلیل است که معتقدم خداوند الهام بخش همه ما و در همه زمانها بوده و خواهد بود. در واقع همگی ما چنین تجربه اي را قبلاً داشته ایم اما آنرا با نام هاي دیگري شناخته ایم: خوشبختی ، شانس ، حادثه ، تجربه اي عجیب و ناشناخته ، پدیده اي اتفاقی و یا امداد غیبی. به این ترتیب همگی مان به نحوي معترف به مداخله خداوند در زندگیمان هستیم فقط درمورد آن دچار تردید هستیم و فقط کمی دور از ذهن می دانیم که خداوند مستقیماً و بدون واسطه الهام میکند تا فکر کنیم ، بنویسیم ، سخن بگوییم و یا کارهاي خاصی را انجام بدهیم. اما می خواهم دقیقا نظري دور از ذهنت را مطرح کنم . خداوند به من مستقیما الهام نمود تا این کتاب را بنویسم و به تو نیز مستقیما الهام نمود تا این کتاب را بخوانی ! با اینحال بگذار این ادعایم را در مقابل دلایل احتمالی تو در رد و رویگردانی از آن بسنجیم همانگونه که گفتم انسانها همیشه از سوي خدا مورد وحی و الهام قرار گرفته و می گیرند واین فقط نظر من نبوده بلکه همگی به اتفاق ، هم عقیده هستیم که خداوند به انسان نیروئی منحصر به فرد و تقدیري خاص را عطا نموده که اجازه می دهد با او ارتباط برقرار شود و اعتقاد داریم که هر کسی میتواند در یک چنین شرایطی از ارتباط نزدیک و بی واسطه با خداوند قرار بگیرد پس این امکان نیز وجود دارد که به طور آگاهانه و در هر زمان که اراده کند آنرا تجربه کند و در حقیقت آنگونه که من می دانم این قول و وعده یست که اکثر مذاهب دنیا به پیروان خود داده اند. اعتقاد ندارم که چون شخصی در حال تجربه لحظاتی از یک ارتباط مستقیم و بیواسطه با خدا قرار دارد به این معناست که گفتار و کردار وي عاري از خطا ولغزش می گردد بلکه معتقدم براي خداوند این امکان نیز وجود دارد که به مردم الهام کند تا اشتباه کنند! در حقیقت این خود مردم هستند که به این الهامات مسیر وجهت می دهند و به همین خاطر است که معتقدم الزاما نباید کلمه به کلمه کتاب مقدس (انجیل) یا هاگاوادگیتا (کتاب هندوها) و ... درست باشد و یا هر کلامی که یک پاپ می گوید با توجه به موقعیت وي صحیح بوده و یا هر عملی که از" مادر ترزا " سر زده ، در آن لحظه عملی صحیح و کامل بوده است بلکه معتقدم که هرچند مادر ترزا و دیگران از طرف خداوند مورد وحی قرار می گرفته اند اما توسط خداوند مورد وحی قرار گرفتن و معصوم بودن دو مقوله کاملا جداگانه اي هستند. شخصا می توانم فردي باشم که تجربه زندگی با من براي اطرافیانم خوشایند نباشد - هرچند این را هیچکس جز آنهائیکه با من زندگی کرده اند نمی دانند - اما به گمانم مادامیکه مدعی عیب و نقصی براي شما نشده ام عیب و نقص من باعث مردود دانستن ادعاي دریافت وحی از سوي خداوند باشد . باور ندارم که حتی با تبدیل شدنم به یک فرد مقدس باعث ناراحتی کسی گردم . به هرحال اگر مردم از با من بودن احساس ناراحتی میکنند شاید به این دلیل باشد که به اندازه کافی مقدس نیستم ! درواقع براي تو همیشه این چالش در ادامه سخنانم وجود خواهد داشت که چگونه من میتوانم چیزهاي بسیار الهام بخش و موثري بنویسم یا بگویم در حالیکه گاهی اوقات از من اعمالی سر بزند که خیلی هم الهی و مقدس نمی باشند به هر حال یا من در مسیر و جاده اي قرار گرفته ام که بدون وسیله اي خاص به مقصد خود خواهم رسید یا اینکه به مقصد نزدیک نشده و در جاي خود باقی مانده ام. تمام تفاوت بین من حالا و من دیروز در این است که حداقل مسیر خود را یافته ام و این براي من هنوز یک پیشرفت بزرگ محسوب می گردد . زمان زیادي از زندگی خود را حتی بدون اینکه بدانم به کجا می رفته ام طی کرده ام و در شگفت بودم که چرا به مقصد خود نمیرسم ! اما حداقل حالا می دانم که به کجا می روم . به سوي خانه ، به سوي نهایت آگاهی و هوشیاري دوباره و تجربه وصل شدن با خدا. هیچ چیزي نخواهد توانست مرا از رسیدن به مقصد بازبدارد. این چیزییست که خداوند وعده داده و به این وعده الهی ایمان دارم . او جهت حرکت را نشان داده ولو اینکه مسیر خاصی را نشان نداده اما راهی را به روي پیش من قرار داده تا به او برسم و درواقع بزرگترین حقیقت درباره خداوند این است که تنها یک راه براي رسیدن به او وجود ندارد بلکه هزاران راه براي رسیدن به او وجود دارد که هر کدام از این راهها می تواند تو را به او برساند . همه راهها به خداوند ختم می شود و از همین روي جاي دیگري براي رفتن وجود ندارد. این کتاب در همین مورد سخن خواهد گقت در این مورد که چگونه به خانه برسیم. این کتاب در مورد تجربه وحدت و یگانگی با خداوند یا چیزي که من آنرا وصل با خدا می نامم صحبت می کند . این کتاب مسیري براي رسیدن به چنین تجربه اي ناب را تشریح می کند مسیري از میان توهمات به سوي نهایت حقیقت. این کتاب با یک صدا سخن می گوید و معتقدم که این صدا، صداي خداوند است، صداي الهامات الهی، صداي حضور خداوندي که در درون من و تو در جریان است . اگر به صداي خداوند، پیشگاه وي، الهامات و جریان دائمی وي در درون همگی مان معتقد نبودم از مبارزه و دعوت خود دست می کشیدم. زیرا که معتقدم خداوند تمام مردم و مذاهب دنیا را همیشه مورد الهامات غیبی خود قرارداده و می دهد و معتقدم که همه مذاهب دنیا این الهامات غیبی را دارا هستند. خداوند در مسیرها و روشهایی گوناگون و حقیقی و درهر لحظه اي وارد زندگیمان می گردد و نیازي نیست افرادي بسیار مقدس و دانا باشیم تا این اتفاق بیفتد. من نیازي به اینکه در این باور و اعتقاد، با من همراه باشی ندارم و یا حتی نیاز ندارم که کلمات این صفحات را باور داشته باشی. هرآنچه در این کتاب می یابی باور نکن. فقط بدان اگر هر کدام از این کلمات ، حقیقت مورد قبول توست و اگر حقیقتا اینگونه است پس انعکاس صداي آنرا از اعماق ذهن و وجود خودت شنیده اي و دوباره با عمیقترین خرد و حقیقت درونی خود به وحدت و یگانگی رسیده اي و اگر هم این کلمات را باور نداري باز آنرا از وحدت دوباره خود با عمیقترین خرد درونی خود و مراجعه به آن متوجه شده اي. هر نوع از این حالتها که برایت رخ دهد نتایج ارزشمند وعظیمی را بدست خواهی آورد زیرا درآن لحظه، وصل دوباره خود را با درونت تجربه کرده اي. وصل مستقیم تو با خدا و این همان چیزي است که قصد داشتی در این صفحات به آن برسی. همان چیزي که در این کره خاکی آرزوي رسیدن به آن را داشتی. در پناه خدا باشید نیل دونالد والش اشلند، اورگان


مبلغ قابل پرداخت 2,999 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۳ بهمن ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 194
کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1396/11/12 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

بسم الله الرحمن الرحیم*نکته مهم*لطفا قبل از اینکه به پشتیبانی پیام بدهید و سوال بپرسید ابتدا تمام توضیحات موجود در این صفحه را مطالعه کنید و سوالات متداول و دیدگاه های کاربران به همراه پاسخ های داده شده را با دقت بخوانید. چون اکثر سوالاتی که شما عزیزان از پشتیبانی میپرسید ...

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

معرفی نرم افزار: ردیابی افراد در تلگرام+شناسایی آدرس محل سکونت + شماره یاب این ردیاب کاملا قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.و هیچ گونه هک کردن و یا رفتن به اطلاعات شخصی طرف در کار نبوده و تمام آموزشها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد،و هیچ گونه ورود ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید3 دی1396 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای شناسایی ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم قبل از هر چیزی اجازه دهید به این نکته اشاره کنم که هنگام خرید کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم، دقت کنید شماره ی تماس مسئول و پشتیبان فروش درج شده باشد در غیر اینصورت آن خرید قابل اطمینان نیست. متاسفانه بعضی افراد با کپی تبلیغات کتاب ...

گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

کتاب ارزشمند ونایاب گنج نامه شیخ بهایی واحمد وزیر دانلود کتاب نسخه نامه احمد وزیری (گنجنامه شیخ بهایی) با ۲۱۰۲ سند و نسخه معتبر نسخه نامه احمد وزیرکتابی جهت کاوش وتحقیق و پژوهش در علم گنج پژوهی برای محققین این علوم کهن شامل ۲۰۷ صفحه و بابیش از هزاران سند ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) فیک کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی ...

دانلود طرح جابر اول دبستان حیوانات اهلی به همراه

دانلود طرح جابر اول دبستان حیوانات اهلی به همراه

دانلود طرح جابر اول دبستان حیوانات اهلی به همراه دفتر کارنما در قالب ورد و قابل ویرایش تهیه شده توسط تیم تخصصی همشاگردی سلام. این محصول با نام دانلود طرح جابر اول دبستان حیوانات اهلی به همراه دفتر کارنما کاملترین نمونه طرح جابر در این رابطه در فضای مجازی است که در اختیار شما ...

جزوه دست نویس تاریخ ادبیات

جزوه دست نویس تاریخ ادبیات

جزوه دست نویس تاریخ ادبیات عمومی.کل نکته های تاریخ ادبیات جمع اوری شده.توسط رتبه ۲۱ سراسری که واسه خودش نکته برداری کرده.بسیار بسیار ارزشمند.پیشنهاد میکنم این جزوه رو از دست ندهید.واسه کنکور همین جزوه دست نویس رو بخونید کافیه. ...

درمان قطعی و همیشگی زود انزالی (بدون بازگشت)

چطور درمان قطعی زودانزالی را پیدا کردم سرانجام علت اصلی زود انزالی کشف شد درمان زود انزالی به دور از هیاهوی تبلیغات ؛ مطلبی که میخوانید تبلیغات نیست لطفاً تا آخر با دقت بخوانید چون مطمئنیم هم شگفت زده خواهید شد هم به نتیجه خواهید رسید باز هم تأکید میکنم ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

طرح جابر کلاس ششم ابتدایی پوسیدگی دندان به همراه

طرح جابر کلاس ششم ابتدایی پوسیدگی دندان به همراه

طرح جابر کلاس ششم ابتدایی پوسیدگی دندان به همراه دفتر کارنما در قالب ورد و قابل ویرایش تهیه شده توسط تیم تخصصی همشاگردی سلام. این محصول با نام طرح جابر کلاس ششم ابتدایی پوسیدگی دندان به همراه دفتر کارنما کاملترین نمونه طرح جابر در این رابطه در فضای مجازی است که در اختیار شما ...

طرح جابر پایه سوم دبستان ابر ها و انواع آن به

طرح جابر پایه سوم دبستان ابر ها و انواع آن به

طرح جابر پایه سوم دبستان ابر ها و انواع آن به همراه دفتر کارنما در قالب ورد و قابل ویرایش تهیه شده توسط تیم تخصصی همشاگردی سلام. این محصول با نام طرح جابر پایه سوم دبستان ابر ها و انواع آن به همراه دفتر کارنما کاملترین نمونه طرح جابر در این رابطه در فضای مجازی است که در اختیار ...

بهترین نمونه طرح جابر چهارم آشنایی با قلب به

بهترین نمونه طرح جابر چهارم آشنایی با قلب به

بهترین نمونه طرح جابر چهارم آشنایی با قلب به همراه دفتر کارنما در قالب ورد و قابل ویرایش تهیه شده توسط تیم تخصصی همشاگردی سلام. این محصول با نام بهترین نمونه طرح جابر چهارم آشنایی با قلب به همراه دفتر کارنما کاملترین نمونه طرح جابر در این رابطه در فضای مجازی است که در اختیار ...

نمونه طرح جابر پنجم ابتدایی چشم انسان به همراه

نمونه طرح جابر پنجم ابتدایی چشم انسان به همراه

نمونه طرح جابر پنجم ابتدایی چشم انسان به همراه دفتر کارنما در قالب ورد و قابل ویرایش تهیه شده توسط تیم تخصصی همشاگردی سلام. این محصول با نام نمونه طرح جابر پنجم ابتدایی چشم انسان به همراه دفتر کارنما کاملترین نمونه طرح جابر در این رابطه در فضای مجازی است که در اختیار شما قرار ...

دانلود رایگان افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

دانلود رایگان افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد جذابیت شما را افزون اعتماد بنفس شما را شارژ و امتیازی خواهد شد برای رسیدن به موفقیت _بر اساس مطالعات انجام شده هر اینچ (هر اینچ برابر با دو ونیم سانت است)اضافه قد نتایج زیر را در بر خواهد داشت _افزایش درآمد سالانه به میزان ۵٠٠دلار _افزایش بلندی ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

نکات ترجمه عربی

نکات ترجمه عربی

جزوه کامل نکات ترجمه عربی به همراه ارائه نکات تکنیکی و تستی عالی دیگر برای ترجمه بهانه نیاورید ...

دریافت فایل : نکات ترجمه عربی
نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

نمونه طرح جابر کلاس پنجم شکل گیری رنگین کمان ها

نمونه طرح جابر کلاس پنجم شکل گیری رنگین کمان ها

نمونه طرح جابر کلاس پنجم شکل گیری رنگین کمان ها به همراه دفتر کارنما در قالب ورد و قابل ویرایش تهیه شده توسط تیم تخصصی همشاگردی سلام. این محصول با نام نمونه طرح جابر کلاس پنجم شکل گیری رنگین کمان ها به همراه دفتر کارنما کاملترین نمونه طرح جابر در این رابطه در فضای مجازی است که ...

دانلود کتاب الگوهای شمعی ژاپنی استیو نیسون

دانلود کتاب الگوهای شمعی ژاپنی استیو نیسون

راهنمای معاصر از شیوه سرمایه گذاری کهن شرق دور آیا مایلید سیستمی در تحلیل تکنیکال را که عصاره قرن‌ها کار مداوم است بیاموزید؟ سیستمی که انعطاف‌پذیری آن به حدی است که می‌توان آنرا با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال آمیخت؟ سیستمی قدرتمند که استفاده از آن، لذت وافری را به ...

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه فقط کافیست 5دقیقه متن زیر را بخوانید تا با ارزش میلیونی این پکیج آشناشوید. اولین پکیج 100% تضمینی اشتغازایی در ایران با این پکیج استثنایی که میلیونی ارزش دارد، شما میتوانید به صورت کاملا تضمینی از شر بیکاری خلاص شوید. و ما به شما قول میدهیم ...

تجربه شخصی من در درمان زود انزالی (انزال زودرس) در

من همه روش های درمان زودانزالی را تجربه کردم و شرح تجربه های خودم را در سایت به طور مفصل درج کرده ام تا اینکه در نهایت روش درمان قطعی زودانزالی را پیدا کردمروشی که نه تنها به طور کامل این مشکل را حل کرد بلکه طعم واقعی لذت رابطه جنسی را به من چشاند و از آن موقع بود که فهمیدم ...

دانلود کتاب حقوق ثبت (اسناد و املاک) - غلامرضا

دانلود کتاب حقوق ثبت (اسناد و املاک) - غلامرضا

دانلود کتاب حقوق ثبت (اسناد و املاک) غلامرضا شهری منبع رشته حقوق دانشگاه پیام نور شامل 238 صفحه pdf ...

نمونه سوالات آزمون موسسه امام خمینی (ره)

نمونه سوالات آزمون موسسه امام خمینی (ره)

مجموعه ای از کاملترین نمونه سوالات آزمون موسسه امام خمینی که با فرمت pdf ذخیره شده است را برای شرکت کنندگان عزیز این آزمون آماده دانلود نمودیم.همانطور که میدانید برای شرکت در هر آزمونی مرور سوالات آزمون های دوره های گذشته میتواند نقش بسزایی در قبولی شما در آزمون داشته باشد با ...

کسب درآمد 600 هزار تومان در کمتر از 60 دقیقه

کسب درآمد 600 هزار تومان در کمتر از 60 دقیقه

سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و شیفت هم باشد میتواند در روز 40000 تومان درآمد کسب کند که خوب بد ...

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

برای رفتن به سایت الیمپ کلیک کنید برای شناخت کار با اندیکاتور binary و کسب درآمد از سایت الیمپ ما ویدیو های اموزشی برای شما تهیه کردیم تا دوستان از صفر تا صد با این روش کار آشنا شوند مراحلی که شما یاد خواهید گرفت .. آموزش ثبت نام در سایت الیمپ و وب مانی - آموزش شارژ ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت اگر هدف شما، کسب درآمد می باشد، حتما توصیه می کنیم کانال زیر رو تو تلگرامتون ببینید. لازم نیست عضو کانال بشین. عبارت Miliooni@ رو توی جستجوی تلگرامتون بزنید و روی کانال باز ...

کسب درآمد در هر 3 دقیقه 5000 تومان

کسب درآمد در هر 3 دقیقه 5000 تومان

برای اینکه از همین امروز صاحب کسب و کار میلیونی شوید کافی است فقط چند دقیقه وقت بگذارید و توضیحات زیر را بخوانید. کسب درآمد میلیونی بدون نیاز به اینترنت شما توسط این پکیج می توانید در هر سه دقیقه ۵ هزار تومان درآمد کسب کنید. اگر شما فرد بیکاری هستید ؟ اگر ...

اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیااز خرید شما صمیمانه سپاسگزارم