تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت


دسته بندی سایت

پیوند ها

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

کتاب pdf وصل با خدا اثر نیل دونالد والش


به این کتاب خوش آمدي می خواهم به چیزي خارج از تصورت توجه کنی : به این احتمال که این کتاب فقط براي تو نوشته شده است ! اگر بتوانی چنین احتمالی را بپذیري، معتقدم نیرومندترین تجربه زندگیت را بزودي لمس خواهی کرد. حال می خواهم به چیزي خارق العاده تر بیاندیشی: که این کتاب نه تنها براي تو بلکه توسط تو هم نوشته شده است! آري، اگر بتوانی جهانی را تصور کنی که در آن هیچ چیزي بر تو اتفاق نیافتاده بلکه از تو ناشی میگردد، آنگاه پیام این کتاب را در همین چند جمله دریافت کرده اي و نمی توانی کتابی را سریعتر از این خوانده و درك نمائی. به این لحظه خوش آمدي به این لحظه خوش آمدي چون خالق این لحظه توئی . لحظه اي پاك و مقدس که میخواستی. تو همیشه در جستجوي پاسخی براي بسیاري ازپرسشهاي رمزآلود زندگیت بودي و این جستجو در درونت همیشه جاري و بارها آنها رامشتاقانه و صادقانه جستجو نموده اي ، چه بخش عمده اي از زندگیت بوده و یا نبوده است، همان دلیلی است که این کتاب را در دست گرفته اي با درکی که از این کتاب بدست آوردي حالا قادر به گشودن گره یکی از بزرگترین اسرار زندگی هستی که چرا چیز هاي پیرامونمان به طریقی که میبینیم اتفاق میافتند پاسخی که در تنها چند جمله بالا به آن رسیدي. به ملاقات با آفریدگار خوش آمدي. ملاقاتی که نمی توانستی از آن اجتناب کنی . ملاقاتی که هر انسانی در نهایت با خالق خود خواهد کرد . پرسشی که نمی توان درباره" امکان " بلکه " زمان " آن کرد. انسانهاي صادقی که در پی حقیقتند این ملاقات را نه بعدا بلکه زودتر تجربه خوا هند کرد صداقت همانند آهنرباست . آهنربائی که زندگی را به خود جذب میکند و " زندگی" فقط نام دیگري براي خدا میباشد. کسی که صادقانه می جوید صادقانه نیز دریافت خواهد کرد . زندگی هرگز به خودش دروغ نمیگوید. و این چرائی در اینجا قرار گرفتن تو در برابر این کلمات است . این تو هستی که از روي اراده و نه اتفاق خود را در اینجا قرار داده اي . اگر با دقت بیاندیشی که چگونه به اینجا رسیده اي، یقینا چگونگی آنرا خواهی یافت. آیا به پروسه وحی مستقیم الهی ایمان داري؟ من ایمان دارم ، من بر نزول آن بر تو ایمان دارم همانگونه که بر نزول آن بر خود ایمان دارم برخی از شنیدن چنین ادعائی برآشفته میشوند که معولا چند دلیل اساسی براي ناخشنودي آنان وجود دارد: بسیاري حتی تصور آنرا هم نمیکنند که تاکنون از طرف خداوند به آنها وحی شده باشد، لااقل آنی ترین نوع آن که نوع مستقیم آنست را قبول ندارند و به همین دلیل هم هر کس چنین ادعایی بکند سریعا توسط آنان مورد شک و تردید قرار می گیرد. برخی ادعاي نزول وحی از سوي خداوند به خویش را کمی خودپسندانه و متکبرانه تصور میکنند از اینروي ازبحث در این مورد خودداري کرده و یا حتی به انکار بنیادین آن بپردازند. برخی از افراد که در گذشته چنین ادعاها یی داشته اند، در زندگی شخصی و در ارتباط با اطرافیان خود خاطره درستی از خود به جاي نگذاشته اند. در این رابطه میتوان از زندگی افرادي همچون موتزارت، رامبراند، میشل آنجلو ... و یا رفتار برخی از پاپها و روحانیون مذهبی نام برد که همانند برخی از مردم کارهاي احمقانه بسیاري را به نام خدا انجام داده اند. و بالاخره اگر هم باور کنند که فردي مستقیماً از سوي خداوند مورد وحی قرار گرفته وي را درچنان شخصیت مقدسی محصور میکنند که دیگر نمیدانند چگونه همانند دیگران با او ارتباط برقرار کنند . ازهمین روي است که ساده دیدن چنین انسانهائی ، به همان میزان که آنها را شگفت انگیز می پنداریم برایمان ناممکن میگردد پس کاملا در برابر ادعاهائی از این دست که منبع من خداست سرکش می شویم و شاید هم به درستی باید اینگونه انتظار داشت زیرا نمی خواهیم هر آنچه که دیگران به ما می گویند آنهم تنها به این دلیل که مدعی پیامی از عالم بالا میباشند را بپذیریم اما چگونه میتوان به درستی تشخیص داد که چه چیزي وحی بوده و چه چیزي وحی نمی باشد؟ چگونه یقین پیدا کرد که چه کسی حقیقت را می گوید؟ آه سوال بزرگی است ، اما راز بزرگی نیز وجود دارد: مجبور نیستیم که بدانیم! تمام چیزي که باید بدانیم حقیقت خودمان میباشد نه هیچکس دیگر . زمانیکه بتوانیم این مطلب را کاملا درك کنیم، همه چیز را درك کرده ایم. از آن پس پی خواهیم برد که هرچه که دیگران میگویند الزاماً نباید حقیقت داشته باشد بلکه تنها باید ما را به حقیقت خودمان هدایت کند و در واقع تمام چیزهاي پیرامونمان ، ما را به حقیقت درونمان هدایت می کنند و این یگانه هدف آنها میباشد. و براستی هم هدف زندگی به خودي خود همین می باشد زندگی ، حقیقت است و خود را به خود آشکار می سازد. و خدا ، زندگیست . خود را به خود آشکار می سازد . با اینکه قبلاً سعی می کردي این فرایند را متوقف کنی اما موفق به انجام آن نمی شدي اما از این پس می توانی به آن شتاب بدهی. و این همان کاریست که قرار بر انجام آن داري و همان دلیلی است که خودت را به این کتاب رسانده اي. این کتاب هم ادعائی بر درستی خود ندارد بلکه تو را به سمت خرد و حقیقت درونت هدایت کند . نیازي نداري که با نوشته هاي این کتاب موافق بوده و آنها را انجام بدهی. درحقیقت موافقت یا عدم موافقت تو هیچ تفاوتی ندارد . اگر با مطالب این کتاب موافق باشی به این خاطر خواهد بود که انعکاسی ازحقیقت و خرد درونی خودت را در این کتاب مشاهده کرده اي و اگرهم موافق نباشی به این دلیل خواهد بود که در این کتاب حقیقت و خرد درونی خود را ندیده اي. در هر دوي این حالات دقیقا به خرد و حقیقت درونت هدایت شده اي بنابراین از خودت به خاطرمطالعه این کتاب تشکر کن چون بالاترین قدرت در تو نهفته است به همین دلیل است که هر کدام از ما داراي یک ارتباط مستقیم و بیواسطه با خداوند هستیم زیرا هر کدام از ما داراي توانائی دستیابی به حقیقت و خرد درونی خود می باشیم و باز به همین دلیل است که معتقدم خداوند الهام بخش همه ما و در همه زمانها بوده و خواهد بود. در واقع همگی ما چنین تجربه اي را قبلاً داشته ایم اما آنرا با نام هاي دیگري شناخته ایم: خوشبختی ، شانس ، حادثه ، تجربه اي عجیب و ناشناخته ، پدیده اي اتفاقی و یا امداد غیبی. به این ترتیب همگی مان به نحوي معترف به مداخله خداوند در زندگیمان هستیم فقط درمورد آن دچار تردید هستیم و فقط کمی دور از ذهن می دانیم که خداوند مستقیماً و بدون واسطه الهام میکند تا فکر کنیم ، بنویسیم ، سخن بگوییم و یا کارهاي خاصی را انجام بدهیم. اما می خواهم دقیقا نظري دور از ذهنت را مطرح کنم . خداوند به من مستقیما الهام نمود تا این کتاب را بنویسم و به تو نیز مستقیما الهام نمود تا این کتاب را بخوانی ! با اینحال بگذار این ادعایم را در مقابل دلایل احتمالی تو در رد و رویگردانی از آن بسنجیم همانگونه که گفتم انسانها همیشه از سوي خدا مورد وحی و الهام قرار گرفته و می گیرند واین فقط نظر من نبوده بلکه همگی به اتفاق ، هم عقیده هستیم که خداوند به انسان نیروئی منحصر به فرد و تقدیري خاص را عطا نموده که اجازه می دهد با او ارتباط برقرار شود و اعتقاد داریم که هر کسی میتواند در یک چنین شرایطی از ارتباط نزدیک و بی واسطه با خداوند قرار بگیرد پس این امکان نیز وجود دارد که به طور آگاهانه و در هر زمان که اراده کند آنرا تجربه کند و در حقیقت آنگونه که من می دانم این قول و وعده یست که اکثر مذاهب دنیا به پیروان خود داده اند. اعتقاد ندارم که چون شخصی در حال تجربه لحظاتی از یک ارتباط مستقیم و بیواسطه با خدا قرار دارد به این معناست که گفتار و کردار وي عاري از خطا ولغزش می گردد بلکه معتقدم براي خداوند این امکان نیز وجود دارد که به مردم الهام کند تا اشتباه کنند! در حقیقت این خود مردم هستند که به این الهامات مسیر وجهت می دهند و به همین خاطر است که معتقدم الزاما نباید کلمه به کلمه کتاب مقدس (انجیل) یا هاگاوادگیتا (کتاب هندوها) و ... درست باشد و یا هر کلامی که یک پاپ می گوید با توجه به موقعیت وي صحیح بوده و یا هر عملی که از" مادر ترزا " سر زده ، در آن لحظه عملی صحیح و کامل بوده است بلکه معتقدم که هرچند مادر ترزا و دیگران از طرف خداوند مورد وحی قرار می گرفته اند اما توسط خداوند مورد وحی قرار گرفتن و معصوم بودن دو مقوله کاملا جداگانه اي هستند. شخصا می توانم فردي باشم که تجربه زندگی با من براي اطرافیانم خوشایند نباشد - هرچند این را هیچکس جز آنهائیکه با من زندگی کرده اند نمی دانند - اما به گمانم مادامیکه مدعی عیب و نقصی براي شما نشده ام عیب و نقص من باعث مردود دانستن ادعاي دریافت وحی از سوي خداوند باشد . باور ندارم که حتی با تبدیل شدنم به یک فرد مقدس باعث ناراحتی کسی گردم . به هرحال اگر مردم از با من بودن احساس ناراحتی میکنند شاید به این دلیل باشد که به اندازه کافی مقدس نیستم ! درواقع براي تو همیشه این چالش در ادامه سخنانم وجود خواهد داشت که چگونه من میتوانم چیزهاي بسیار الهام بخش و موثري بنویسم یا بگویم در حالیکه گاهی اوقات از من اعمالی سر بزند که خیلی هم الهی و مقدس نمی باشند به هر حال یا من در مسیر و جاده اي قرار گرفته ام که بدون وسیله اي خاص به مقصد خود خواهم رسید یا اینکه به مقصد نزدیک نشده و در جاي خود باقی مانده ام. تمام تفاوت بین من حالا و من دیروز در این است که حداقل مسیر خود را یافته ام و این براي من هنوز یک پیشرفت بزرگ محسوب می گردد . زمان زیادي از زندگی خود را حتی بدون اینکه بدانم به کجا می رفته ام طی کرده ام و در شگفت بودم که چرا به مقصد خود نمیرسم ! اما حداقل حالا می دانم که به کجا می روم . به سوي خانه ، به سوي نهایت آگاهی و هوشیاري دوباره و تجربه وصل شدن با خدا. هیچ چیزي نخواهد توانست مرا از رسیدن به مقصد بازبدارد. این چیزییست که خداوند وعده داده و به این وعده الهی ایمان دارم . او جهت حرکت را نشان داده ولو اینکه مسیر خاصی را نشان نداده اما راهی را به روي پیش من قرار داده تا به او برسم و درواقع بزرگترین حقیقت درباره خداوند این است که تنها یک راه براي رسیدن به او وجود ندارد بلکه هزاران راه براي رسیدن به او وجود دارد که هر کدام از این راهها می تواند تو را به او برساند . همه راهها به خداوند ختم می شود و از همین روي جاي دیگري براي رفتن وجود ندارد. این کتاب در همین مورد سخن خواهد گقت در این مورد که چگونه به خانه برسیم. این کتاب در مورد تجربه وحدت و یگانگی با خداوند یا چیزي که من آنرا وصل با خدا می نامم صحبت می کند . این کتاب مسیري براي رسیدن به چنین تجربه اي ناب را تشریح می کند مسیري از میان توهمات به سوي نهایت حقیقت. این کتاب با یک صدا سخن می گوید و معتقدم که این صدا، صداي خداوند است، صداي الهامات الهی، صداي حضور خداوندي که در درون من و تو در جریان است . اگر به صداي خداوند، پیشگاه وي، الهامات و جریان دائمی وي در درون همگی مان معتقد نبودم از مبارزه و دعوت خود دست می کشیدم. زیرا که معتقدم خداوند تمام مردم و مذاهب دنیا را همیشه مورد الهامات غیبی خود قرارداده و می دهد و معتقدم که همه مذاهب دنیا این الهامات غیبی را دارا هستند. خداوند در مسیرها و روشهایی گوناگون و حقیقی و درهر لحظه اي وارد زندگیمان می گردد و نیازي نیست افرادي بسیار مقدس و دانا باشیم تا این اتفاق بیفتد. من نیازي به اینکه در این باور و اعتقاد، با من همراه باشی ندارم و یا حتی نیاز ندارم که کلمات این صفحات را باور داشته باشی. هرآنچه در این کتاب می یابی باور نکن. فقط بدان اگر هر کدام از این کلمات ، حقیقت مورد قبول توست و اگر حقیقتا اینگونه است پس انعکاس صداي آنرا از اعماق ذهن و وجود خودت شنیده اي و دوباره با عمیقترین خرد و حقیقت درونی خود به وحدت و یگانگی رسیده اي و اگر هم این کلمات را باور نداري باز آنرا از وحدت دوباره خود با عمیقترین خرد درونی خود و مراجعه به آن متوجه شده اي. هر نوع از این حالتها که برایت رخ دهد نتایج ارزشمند وعظیمی را بدست خواهی آورد زیرا درآن لحظه، وصل دوباره خود را با درونت تجربه کرده اي. وصل مستقیم تو با خدا و این همان چیزي است که قصد داشتی در این صفحات به آن برسی. همان چیزي که در این کره خاکی آرزوي رسیدن به آن را داشتی. در پناه خدا باشید نیل دونالد والش اشلند، اورگان


مبلغ قابل پرداخت 2,999 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۳ بهمن ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 598
کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه آپدیت مهرماه 97 نکته: دوستان عزیز یکی از سوالاتی که خیلی از کاربران میپرسند اینه که آیا پکیج شما همون پکیجی هستش که تو اینترنت زده (کسب درآمد ۳۰۰ هزار در 30 دقیقه ) ؟! نخیر ، اون (پکیج کسب درآمد ۳۰۰،۰۰۰ در ۳۰ دقیقه ) به شما کلا یک چیز دیگه رو ...

کارآمدترین استراتژی معامله پرسود باینری آپشن

کارآمدترین استراتژی معامله پرسود باینری آپشن

آموزش بصورت تصویری بوده و از تمامی مراحل ابتدایی تا انتهایی استراتژی با استفاده ازویدئو توضیحات کامل داده شده است ماحصل 6سال تجربه شخصی بنده در زمینه بروکر الیمپ ترید هست که طی سالها تجربه بارها طبق روند آپدیت شده و به پختگی لازم رسیده . تصمیم گیری سختی انجام دادم و ...

نرم افزارکنترل گوشی فرزندان و همسر(فوق حرفه ای و

نرم افزارکنترل گوشی فرزندان و همسر(فوق حرفه ای و

نرم افزارکنترل گوشی همسر و فرزندان(فوق حرفه ای و VIP) از جمله گزارشاتی که می توانید با این پکیج به آن ها دسترسی داشته باشید و برای شما ارسال می کند عبارتند از: SMS های ورودی، خروجی بدون امکان حذف شدن و ارسال گزارش لحظه ای به همراه شماره فرد و متن پیام، تماس های ورودی،خروجی و از ...

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/05/26 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

پکیج کسب درآمد از اینترنت

پکیج کسب درآمد از اینترنت

پکیج کسب درآمد از طریق اینترنت با سلام خدمت شما دوست عزیز امیدوارم هرجا که هستید سلامت باشید. ببینید دوست عزیز ما پکیج رو جوری درست و طراحی کردیم، که چه یک خانم خانه دار چه یک دانشجو چه.... قادر هست از طریق این پکیج کسب درآمد کند. شما فقط به یک خط اینترنت و به یک موبایل یا ...

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ١٣٠ هزار تومان

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ١٣٠ هزار تومان

سلام دوست خوبم اگه از زندگي و كارت رضايت نداري.. اگه از وضعيت روحي و بي پولي خسته شدي.. اگه احساس ميكني هميشه تو تمامي كارها بازنده اي و اعتماد به نفس پاييني داري.. اگه ميخواي يك فعاليت جديد رو شروع كني .. و يا حتي ميخواي وضعيت زندگيتو بهتر و بهتر كني و جاذب ثروت و موفقيت ...

دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد- تالیف

دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد- تالیف

دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد تالیف ریتا اتکینسون و ریچارد اتکینسون ترجمه محمد تقی براهنی و بهروز بیرشک منبع آزمون ارشد روانشناسی شامل 716 صفحه در قالب فایل pdf ...

زندگی شیرین

زندگی شیرین

اگر واقعا می خواهید با مشکلات جنسیتان به کلی خدا حافظی کنید لطفا مطالب زیر را با دقت بخوانید...! در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به ...

دریافت فایل : زندگی شیرین
دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

معرفی کتاب:(روان درمانی اگزیستانسیال فارسی) روان درمانی اگزیستانسیال گونه ای روان درمانی پرکار یا پویه نگر است. پویا اصطلاحی ست که در حیطه ی بهداشت روان به چهره روان پویه شناسی بسیار بهره گیری می شود؛ و اگر کسی بخواهد یگانه از اساسی ترین ویژگی های رویکرد اگزیستانسیال را ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی ...

کسب درامداز اینترنت تضمینی

کسب درامداز اینترنت تضمینی

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 ابان 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای شناسایی ...

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم بعضی افراد به سایت شاهین زند با نام نوین بینش پیام ارسال می کنند و توضیح می دهند مبلغی را جهت خرید این کتاب پرداخت کرده اند ولی کتابی در اختیار آن ها قرار نگرفته است. متاسفانه بعضی افراد سودجو از نام این کتاب و نام شاهین زند استفاده کرده ...

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به سایت الیمپ اصلی کلیک کنید برای رفتن به سایت نمایندگی ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

اگه واقعا خواهان تغییر و درآمدزایی هستید، این صفحه رو کامل مطالعه کنید، در غیر این صورت میتونید با خیال راحت این صفحه رو ترک کنید :) این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید ...

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

معرفی نرم افزار: ردیابی افراد در تلگرام+شناسایی آدرس محل سکونت + شماره یاب این ردیاب کاملا قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.و هیچ گونه هک کردن و یا رفتن به اطلاعات شخصی طرف در کار نبوده و تمام آموزشها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد،و هیچ گونه ورود ...

دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

معرفی کتاب:زمینه روانشناسی هیلگارد (متن کامل) نويسنده:اتکینسون مترجم:دکتر براهنی فرمت کتاب:پی دی افpdf(کیفیت عالی) زبان کتاب:فارسی سفارش کتاب(pdf,چاپی)و پشتیبانی تلگرام:09103894814 ...

نسخه ویژه برنامه اد ممبر بی نهایت

نسخه ویژه برنامه اد ممبر بی نهایت

با سلام خدمت تمام عزیزانی که از سایت فروشگاهی کافه فایل دیدن میکنند اول دوستان میخواستم قبل از فروش بسته ادد ممبر تلگرام یک توضیحی رو براتون بدم : جدیدا در بین برخی از سایت ها متاسفانه شاهد فروش این بسته هستیم اما این دوستان با بداخلاقی هایی که دارند نمیخواهند اطلاع بدن که ...

اندیکاتور ای کیو آپشن

اندیکاتور ای کیو آپشن

نام این اندیکاتور ای کیو آپشن هست ولی میتوانید در سایت الیمپ هم ازش استفاده کنید به درخواست دوستان این اندیکاتور به صورت تکی در سایت قرار گرفته ...

ملت عشق

ملت عشق

کتاب ملت عشقعنوان پرفروش ترین کتاب تاریخ ترکیه را به دست آورده است. این کتاب در ایران هم با استقبال بسیار خوبی مواجه شده و توانسته است طرفداران زیادی پیدا کند. در قسمتی از پشت جلد کتاب آمده است: مولانا خودش را «خاموش» می نامید؛ یعنی ساکت. هیچ به این ...

دریافت فایل : ملت عشق
تماس ناشناس و رایگان با شماره دلخواه+شماره مجازی

تماس ناشناس و رایگان با شماره دلخواه+شماره مجازی

برنامه تماس رایگان با دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که با وی تماس ...

اندیکاتور باینری

اندیکاتور باینری

اندیکاتور باینری در این محصول فقط اندیکاتور باینری قرار داده شده به درخواست کاربران گرامی . خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت ...

دریافت فایل : اندیکاتور باینری
دانلود کتاب حقوق اساسی 1 - حسن خسروی - حقوق پیام

دانلود کتاب حقوق اساسی 1 - حسن خسروی - حقوق پیام

دانلود کتاب حقوق اساسی 1 تالیف دکتر حسن خسروی منبع رشته حقوق پیام نور شامل 221 صفحه در قالب فایل pdf ...

دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

مادر احسان از دستش کلافه شده است. احسان ۱۰ سال دارد و در کلاس چهارم ابتدایی تحصیل می‌کند. او گاهی اوقات رفتارهای بد و پرخاشگرانه‌ای از خود نشان می‌دهد. احسان وقتی عصبانی می‌شود همه چیز را به هم می‌ریزد؛ از کوسن‌های مبل که به اطراف پرتاب می‌شود بگیرید تا کاغذ ...

پکیج بهترین برنامه های ردیابی و کنترل همسر و

پکیج بهترین برنامه های ردیابی و کنترل همسر و

کاملترین پکیج برنامه های ردیابی و کنترل گوشی همسر و فرزند + آموزش برنامه های پکیج: آموزش ردیابی گوشی سرقت شده بدون نصب برنامه برنامه اندروید ردیابی با ارسال پیامک و بدون نیاز به فعال بودن GPS برنامه اندروید کنترل کامل گوشی و دریافت پیامک ها و تماس ها و ...

کتاب نظریه های حسابرسی دکتر جواد رضازاده

کتاب نظریه های حسابرسی دکتر جواد رضازاده به تعداد 46 صفحه pdf دو طرف اسکن مناسب دانشجویان ارشد و دکتری حسابداری شامل سرفصل های زیر می باشد فصل اول: علم و عمل حسابرسی فصل دوم: در این فایل موجود نمی باشد فصل سوم: عرضه و تقاضای اطلاعات حسابداری فصل چهارم: تقاضا برای حسابرسی فصل ...

دانلود برنامه رستاخیز مردگان

دانلود برنامه رستاخیز مردگان

کتاب رستاخیز مردگان با ترجمه فارسی فرمت فایل:APK حجم:10مگابایت کتاب نکرونومیکون رستاخیز مردگان (همراه با ترجمه فارسی آن) و یا کتاب دیوانه کننده القابی است که روی این کتاب نهاده اند. نام دیگرش اما الضعیف است. نویسنده اصلی این کتاب فردی بدوی اهل شام به نام عبدل ال حضرت در سال ۶۹۹ ...

دانلود نسخه کامل کارتون پوکویو - دوبله فارسی

دانلود نسخه کامل کارتون پوکویو - دوبله فارسی

پوکویو (اسپانیایی: Pocoyó) نام یک مجموعهٔ تلویزیونی کارتونی اسپانیایی-بریتانیایی است که ویژه کودکانِ پیش‌دبستانی ساخته شده است و خالق آن «گی‌یرمو گارسیا کارسی»، «کُلمن لوپز»، «لوئیس گایه‌گو» و «دیوید کانتویا» هستند. تاکنون دو فصل از این مجموعه ...

علائم راهنمایی و رانندگی به سه زبان انگلیسی

علائم راهنمایی و رانندگی به سه زبان انگلیسی

یک مجموعه کامل از تمام علائم راهنمایی و رانندگی به سه زبان انگلیسی وعربی و فارسی که کابرد بسیار زیادی دارد . امیدوارم از این محصول نهایت استفاده را ببرید. ...

تایپ در منزل با درآمد عالی

تایپ در منزل با درآمد عالی

پکیج عالی تایپ و ترجمه ی متون در منزل با درآمد بالا اگر دانشجو هستید و دنبال کار در منزل با پورسانت عالی هستید. اگر دنبال کارهایی از قبیل تایپ و ترجمه در منزل هستید. دیگر نگران بیکاری نباشید بهترین پکیج تایپ و ترجمه ی متون با ...

دانلود کتاب ایموشن کد و بادی کد نوشته دکتر بردلی

دانلود کتاب ایموشن کد و بادی کد نوشته دکتر بردلی

دارای 200 صفحه کامل ترین ورژن کتاب با این کتاب به صورت خیلی ساده، روان و روشن میتوان ای اف تی یا همان ضربه ترابی را در کمترین زمان ممکن یاد گرفت و از از برایه آزاد سازی احساسات گیر افتاده خود کمک بگیرید با کمک ای اف تی میتوان تمام بیماری هایه ناشی از احساسات گیر افتاده را ...

اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیااز خرید شما صمیمانه سپاسگزارم